...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52722
อีเมล prut.y@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52732
อีเมล sudjai.ji@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52734
อีเมล suchanoot.p@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52737
อีเมล thepyuda.f@psu.ac.th