...

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52755
อีเมล pawat.r@psu.ac.thโทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52759
อีเมล worawut.m@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52752
อีเมล thanaporn.ta@psu.ac.thโทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52762
อีเมล kamonporn.so@psu.ac.th