...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52723
อีเมล sakkayot.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52745
อีเมล ammarn.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52726
อีเมล sansanee.k@psu.ac.th