...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52636
อีเมล piyanuch.p@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52647
อีเมล suthiporn.t@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52635
อีเมล tao.l@psu.ac.th