...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

อาจารย์ประจำหลักสูตรโทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52730
อีเมล chaiya.n@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52638
อีเมล wisuth.he@psu.ac.th