...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ประจำหลักสูตรโทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52608
อีเมล thawatchai.su@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52605
อีเมล chongkolnee.r@psu.ac.th