...

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52602
อีเมล banyen.s@psu.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52602
อีเมล banyen.s@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52614
อีเมล supachoke.s@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52615
อีเมล ornchanok.c@psu.ac.th