...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52666
อีเมล potchanart.r@psu.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52663
อีเมล nipat.p@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52669
อีเมล suranai.c@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52662
อีเมล jirawat.si@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52666
อีเมล potchanart.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ
อีเมล saranya.y@psu.ac.th