...

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม (สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม (สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ)
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52739
อีเมล chutika.k@psu.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร