...

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52705
อีเมล natha.y@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52703
อีเมล nakamol.nu@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52704
อีเมล nantana.si@psu.ac.thโทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52691
อีเมล joanneelizabeth.b@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52702
อีเมล sudatip.p@psu.ac.th


โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52709
อีเมล satima.r@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52692
อีเมล pansa.p@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52710
อีเมล raynaldo.c@psu.ac.th

โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52708
อีเมล izak.d@psu.ac.th